About

Mykon levert IT management, strategie en rekrutering ondersteuning.  Wij geloven sterk dat IT een strategische aanwinst is voor ieder bedrijf en de manier dat IT gebruikt wordt is een essentiele differentiator voor bedrijven en ondernemers groot en klein.  IT, zijnde onontbeerlijk, ondergaat ook een snelle en fundamentele transformatie en moet eerst geëvalueerd worden als een ‘utility’ implementatie (opex) alvorens gekozen wordt voor klassieke investeringen (capex).

 

Mykon delivers IT management, strategy and recruitment support.  We strongly believe that IT is a strategic asset to any company and the way IT is used is a key differentiator for companies and entrepreneurs big or small.  IT, being indispensible, is also undergoing a fast and fundamental transformation and should be evaluated first as a utility (opex) before old school investments are considered (capex).

Contact

mail: info@mykon.be

tel: +32 499 99 85 05

The Legal stuff

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden van toepassing op geleverde diensten en produkten.

1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk en met instemming van beide partijen van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder enige verbintenis.

3. De levering van goederen of diensten gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

5. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

6. Klachten betreffende de geleverde diensten en/of goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na de uitvoering.

7. Onze leveringen van diensten of goederen zijn ten laatste betaalbaar de 15ste dag na factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

8. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

9. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 8ste dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

10. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 5 % per begonnen maand.

11. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 8 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 % van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de klant, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de goederen of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.​

12. Wij hechten veel belang aan privacy en beloven geen misbruik te maken van klantengegevens.  Wij voldoen aan GDPR adviezen.

13. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de goederen of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de klant. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken bevoegd voor het rechtsgebied van de verkoper.